Algemene voorwaarden A1Films

Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot opdracht is gesloten.
 2. Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot verhuur is gesloten.
 3. Opdrachtnemer: A1 films
 4. Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten, transacties en dergelijke van opdrachtnemer, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op, reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
 2. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever is uitgesloten, voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.
 3. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 4. Een (ver)nietig(baar) (deel van een) artikel van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige artikelen onverlet.
 5. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op opdrachten met een repeterend karakter en op later met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten akkoord te gaan.

Offertes en overeenkomsten

 1. Offertes van opdrachtnemer zijn slechts vrijblijvend, indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Offertes zijn 14 dagen geldig.
 3. De bij de offerte verstrekte gegevens zijn mede gebaseerd op van opdrachtgever verkregen informatie; daaraan kan de opdrachtgever ter zake de door opdrachtnemer te verrichten diensten en te leveren zaken geen rechten ontlenen.
 4. Opdrachtnemer is pas gebonden aan gedane toezeggingen, wanneer de opdracht van de opdrachtgever schriftelijk is bevestigd door opdrachtnemer, of een door hem schriftelijk gemachtigd persoon. Opdrachtgever is verplicht, binnen 5 werkdagen schriftelijk zijn akkoord hierop te geven of, voorzien van de gewenste wijzigingen, te retourneren. Wanneer deze handeling uitblijft, wordt de inhoud van de overeenkomst geacht te zijn conform de schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer. Dit geldt tevens voor afspraken tot wijziging van reeds gesloten overeenkomsten.
 5. Een terzake doend e-mail bericht wordt ook beschouwd als een schriftelijke handeling waarbij het voor een eventuele bwijslast gewenst is om een bericht van ontvangst te verlangen.

Prijzen

 1. De overeengekomen prijs is exclusief BTW en wordt inclusief BTW in rekening gebracht. Prijzen zijn gebaseerd op de wisselkoersen die gelden ten tijde van de opdrachtbevestiging; één en ander tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Onvoorziene ontwikkelingen en aanvullende eisen van opdrachtgever kunnen een gerechtvaardigde prijsstijging bewerkstelligen. De opdrachtgever is verplicht, deze door opdrachtnemer te specificeren kosten te voldoen.
 3. Opdrachtnemer zal de kosten die zijn ontstaan door toedoen van de opdrachtgever, waardoor de (voortgang van de) uitvoering van de opdracht stagneert of waardoor deze moet worden bespoedigd, bij de opdrachtgever in rekening brengen. Hetzelfde geldt, wanneer de opdracht tot levering van zaken en/of het verrichten van diensten op verzoek van de opdrachtgever worden uitgesteld, dan wel voortijdig of tussentijds wordt geannuleerd. Opdrachtnemer is alsdan gerechtigd, hiervoor een redelijke vergoeding te bedingen, zoals de daaruit voortvloeiende kosten, wettelijke handelsrente, winstderving et cetera. Deze vergoeding wordt door opdrachtnemer gespecificeerd.
 4. Wanneer tijdens de uitvoering van een opdracht blijkt dat ten gevolge van onvoorziene omstandigheden de doelstelling niet gehaald is, is opdrachtnemer gerechtigd, wijziging van de opdracht te vorderen. Meerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Opdrachtnemer zal de door de opdrachtgever redelijkerwijs verzochte wijzigingen uitvoeren. De kosten hiervan zijn voor rekening van opdrachtnemer als sprake is van technische gebreken; in de overige gevallen zijn de kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Diensten

 1. Het verrichten van diensten is mede gebaseerd op de wettelijke bepalingen ter zake. In geval een geschil in het geding is, blijven de onderhavige algemene voorwaarden van kracht, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. De diensten worden verricht door (personeelsleden van) opdrachtnemer en/of door haar aangewezen derden. Opdrachtnemer is gerechtigd, deze diensten door anderen te doen verrichten dan de aanvankelijk aangewezenen.
 2. Opdrachtnemer verricht de diensten naar beste weten en kunnen; zij is echter niet aansprakelijk wanneer uiteindelijke resultaat niet voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever. Dit kan de opdrachtgever ook nimmer ontheffen van de verplichting tot eigen onderzoek van de te leveren zaken dan wel de te verrichten diensten op hun geschiktheid.
 3. Indien zulks naar het oordeel van opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede invulling van een opdracht dan wel uit de aard van een opdracht voortvloeit, is opdrachtnemer gerechtigd om derden opdracht te geven voor levering of anderszins ter beschikking stellen van goederen en/of diensten. Opdrachtnemer blijft naar opdrachtgever toe optreden als contractpartner een en ander tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vastgelegd.
 4. Opdrachtnemer verricht diensten en levert zaken, waarvan zij de kwaliteit bewaakt. Opdrachtgever dient kwalitatief hoogstaande zaken aan te bieden, ingeval opdrachtnemer diensten verricht met gebruikmaking van die zaken.

Betaling

 1. Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, met uitzondering van de in lid 2 van dit artikel genoemde opdrachten.
 2. Indien de overeenkomst de totale realisatie, cq. gehele productie van een project behelst, zal door opdrachtgever bij ondertekening
 3. van de offerte of overeenkomst per direct een aanbetaling van minimaal 30% van het totaal overeengekomen bedrag worden betaald. Opdrachtgever zal hiervoor bij ondertekening van de offerte een factuur ontvangen. Tenzij anders overeengekomen, zal het resterende bedrag tijdens de productie in twee (2) termijnen in rekening worden gebracht. De laatste termijn wordt direct na oplevering in rekening gebracht. Hiervoor geldt de betalingstermijn zoals omschreven in lid 1 van dit artikel.
 4. Indien de opdracht een deelopdracht behelst, te weten productie, regie, scenario of montage, zal opdrachtgever direct na uitvoering van de opdracht een gespecificeerde factuur voor verrichte werkzaamheden ontvangen. Indien de opdracht meerdere maanden duurt, zal maandelijks een factuur naar opdrachtgever worden verzonden. De betalingstermijn voor opdrachten zoals omschreven in dit artikel bedraagt 14 dagen.
 5. Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. Opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.
 6. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
 7. Indien opdrachtgever zich niet houdt aan de in deze algemene voorwaarden geldende betalingsvoorwaarden, dan is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden, zonder dat dit opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de reeds gemaakte kosten en vergoeding van reeds verrichte werkzaamheden.

Annulering

 1. Tenzij opdrachtnemer grove schuld of aantoonbare nalatigheid kan worden verweten, zal door opdrachtnemer bij annulering door opdrachtgever voor het einde van de overeengekomen termijn minimaal 50% (vijftig procent) van de waarde van de resterende termijn aan opdrachtgever in rekening brengen.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de opdracht te annuleren tot uiterlijk vijf (5) werkdagen voor de aanvangsdatum. Opdrachtgever wordt hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Opdrachtnemer zal de door opdrachtgever gedane aanbetalingen minus gemaakte kosten restitueren. Indien mogelijk biedt opdrachtnemer opdrachtgever een gepast alternatief aan.

Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige (financiële) schade veroorzaakt door annulering van de overeenkomst, tenzij aan opdrachtnemer opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Opdrachtgever garandeert dat de inhoud van de versterkte opdracht niet in strijd is met wettelijke bepalingen en vrijwaart hiertoe opdrachtnemer tegen gerechtelijke acties van derden.
 3. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid behalve indien en voor zover de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval recht op een uitkering geeft, zulks ten hoogste het beloop van het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van voornoemd verzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door opdrachtnemer met betrekking tot de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte, met een maximum van €10.000,-.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele indirecte schade (daaronder begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en claims van derden) die opdrachtgever zou lijden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer in de nakoming van haar verplichtingen.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor diefstal van, tenietgaan van of schade aan eigendommen van opdrachtgever, van personeelsleden van opdrachtgever, van door opdrachtgever ingeschakelde derden dan wel van door opdrachtgever toegelaten publiek.
 6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer en vanwege opdrachtnemer ter beschikking gesteld personeel voor alle vorderingen van derden (waar onder ook ingeschakelde derden door opdrachtnemer ten behoeve van de overeengekomen opdracht), daaronder begrepen vorderingen ter zake van inbreuk op intellectuele eigendoms- of andere rechten jegens opdrachtnemer en of voornoemde personeel, verband houdende met de met opdrachtgever gesloten overeenkomst en/of de in het kader daarvan door opdrachtnemer geleverde zaken of diensten.

Gebruiksrecht

 1. Opdrachtgever verwerft, onder voorbehoud van de correcte nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, door middel van de opdrachtbevestiging het uitsluitend recht (op) de exploitatierechten op het Filmwerk zoals aldaar gedefinieerd, onverlet de aanspraken van opdrachtnemer ex artikel 45a e.v. Auteurswet.
 2. De exploitatierechten in artikel 13.1 bedoeld, hebben nooit betrekking op dat deel van de auteursrechten van opdrachtnemer dat is overgedragen aan een beheersorganisatie ter collectieve incasso.
 3. Opdrachtgever verleent opdrachtnemer het recht het Filmwerk, voor promotiedoeleinden ten behoeve van opdrachtnemer openbaar te maken en te verveelvoudigen.
 4. Opdrachtgever garandeert dat opdrachtnemer als zodanig vermeld zal worden op alle verveelvoudigingen van het filmwerk en in al het bijbehorende publiciteitsmateriaal, tenzij opdrachtnemer schriftelijk verklaart op vermelding geen prijs te stellen. Vermelding geschiedt op een plaats die in overeenstemming is met het belang van opdrachtnemer voor de productie.

Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer, opdrachtgever en of huurder zijn verplicht tot geheimhouding van de inhoud van de overeenkomst in het
 2. algemeen en van de gegevens die een vertrouwelijk karakter dragen. Partijen zullen deze verplichting ook aan hun medewerkers dan wel aan door hen ingeschakelde derden opleggen.

Ontbinding

 1. Partijen zijn gerechtigd, de overeenkomst zonder ingebrekestelling per aangetekende brief buitengerechtelijk te ontbinden, indien:
 2. de opdrachtgever en/of opdrachtnemer haar verplichtingen uit deze overeenkomst in ernstige mate niet nakomen respectievelijk kunnen nakomen,
 3. dan wel één der partijen surséance van betaling aanvraagt en/of faillissement aanvraagt respectievelijk verkrijgt,
 4. dan wel in staat van faillissement wordt gesteld, dan wel een schuldsaneringsregeling verkrijgt,
 5. dan wel al dan niet vrijwillig tot liquidatie van zaken overgaat (anders dan in het kader van een herstructurering of fusie), onverminderd het recht op schadevergoeding; een en ander behoudens aantoonbare niet-toerekenbare tekortkoming van de in gebreke zijnde partij.
 6. Wanneer dit van toepassing is op de ene partij, wordt deze partij geacht de rechten op het reeds opgenomen audiovisuele materiaal ten behoeve van het programma voorzover nodig te hebben overgedragen aan de andere partij. Een en ander om zeker te stellen dat het programma kan worden voltooid en geëxploiteerd en in het kader van schadebeperking.

Algemeen

 1. Aanvullingen dan wel wijzigingen van deze algemene voorwaarden en de in dat kader gesloten overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig wanneer beide partijen deze schriftelijk hebben bevestigd.
 2. Partijen zijn niet bevoegd, rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten over te dragen aan een of meerdere derden, tenzij de andere partij vooraf hiervoor schriftelijk goedkeuring heeft gegeven.
 3. Een e-mailbericht heeft dezelfde rechtsgeldigheid als een verklaring op schrift.

Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van opdrachtnemer en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts)handeling